Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Информација о Уредби о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама у делу који се односи на критеријуме за оцену изврсности

08. Децембар 2023.

Изврсност

Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године - „Моћ знања”  у оквиру мере која се односи на повећање квалитета истраживања, а на основу квантитативних параметара научне изврсности, предвиђено је награђивање 10 % најбољих истраживача који континуирано доприносе својој области.

Уредбом о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама („Службени гласник РС“ број 96/23 од 02.11.2023. године) предвиђено је да се:

 • Додатком за изврсност обухвати укупно 10% истраживача запослених искључиво на радним местима у научним звањима за свако научно звање засебно. Изврсност се изражава као увећање кроз корективни коефицијент.
 • Истраживач који стекне више звање, а остварио је додатак за изврсност по претходном звању, задржава право на корективни коефицијент за изврсност у звању у коме га је остварио до наредног рангирања*.

Критеријуми

 • Рангирање истраживача врши се у оквиру четири групације научних области:
  1. природно-математичке и медицинске науке;
  2. техничко технолошке и биотехниче науке;
  3. друштвене науке;
  4. хуманистичке науке;
 • Резултати се бодују према Упутству за рангирање истраживача у научним звањима за утврђивање корективног коефицијента изврсности (https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/3.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=436388&regactid=436388);
 • Формира се 24 бодовне листе истраживача за рангирања (А и Б листа за 4 групације научних области у 3 научна звања) и 3 В листе у хуманистичким наукама*. Листа А за хуманистичке науке обухвата резултате категорија М21а – М24, а за остале групације научних области, М21а – М23. Листа Б, за природно-математичке и медицинске науке, као и техничко-технолошке и биотехничке науке, формира се на основу цитираности у периоду 2013–2022. године, свих резултата истраживача у целокупном стваралаштву, који су индексирани у бази Web of Science. У друштвеним наукама, поред наведене цитираности у обзир се узима и број цитата добијен на основу резултата у часописима категорије М24. У хуманистичким наукама не бодује се цитираност већ резултати из категорија М11 + М12 + М41 + М42.
 • Матични одбори хуманистичких наука су констатовали да је потребно проширење критеријума за оцену изврсности у овим наукама. Министарство је прихватило овај предлог, урађена је допуна Уредбе којом је критеријум у листи Б проширен са категоријама М13 и М14, и додата нова листа В која обухвата резултате из категорија м43 + М44 + М51*.

Извори података

За одређивање изврсности истраживача користе се следећи извори података:

 • За цитираност истраживача: Web of Science, за све цитате публикованих резултата индексираних у индексној бази Web of Science;
 • За међународне часописе: Web of Science + (DOAJ/Scindeks + категорије које су утврдили матични научни одбори, eНаука-репозиторијум научних резултата, само за групације друштвених и хуманистичких научних области).
 • За резултате објављене у научним часописима чији су издавачи из Републике Србије, примењује се годишња Листа категорисаних научних часописа објављена на интернет страници министарства надлежног за научноистраживачку делатност.
 • За монографије: еНаука-репозиторијум научних резултата.

Пријављивање истраживача за изврсност и рокови

Напомињемо да се истраживачи не пријављују појединачно за одређивање изврсности већ се поступак одвија административним путем кроз информациони систем еНауке-административни подаци из Регистра истраживача.

Рокови у односу на утврђивање корективног коефицијента и листе научно изврсних истраживача су:

 • Рок за преузимање административних података из Регистра истраживача је 1. децембар.
 • Рок за преузимање научних података из репозиторијума радова еНауке је 10. децембар*.
 • Рок да се доставе научне вредности (М вредности) је 13. децембар*.

Прелиминарна листа научно изврсних истраживача приказује се са двоструко већим бројем рангираних истраживача у односу на оне који добијају додатак за изврсност (укупно 20% рангираних) и објављује се на интернет страници Министарства до 20. децембра, а коначна листа до 25. децембра*.

Не постоје задати рокови за унос свих података у информациони систем еНаука-репозиторијум научних резултата.

Финансирање научноистраживачког рада наставника

Према затеченом фактичком стању финансирања у складу са Законом о науци и истраживањима, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, почев од исплате научноистраживачког рада за месец јануара 2024. године, факултетима на име научноистраживачког рада наставног особља (редовни професор, ванредни професор, доцент, асистент са докторатом, асистент и сарадник у настави) запослених у акредитованим високошколским установама, средства преноси на нивоу збирне исплате средстава научноистраживачког рада опредељених за децембар месец 2023. године. Расподелу средстава факултет врши на начин и под условима утврђеним општим актом универзитета, односно факултета.

Високошколске установе самостално дефинишу критеријуме расподеле средстава за научноистраживачки рад наставника и у погледу изврсности могу применити исте критеријуме који се примењују за истраживаче као и да додатно валоризију научни допринос 10% изврсних како предвиђа Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”.  


* Усаглашене измене са представницима хуманистичких наука.

Погледајте још вести