Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Регистар иновационе делатности

Регистар иновационе делатности креиран је и вођен од стране Министарства надлежног за послове технолошког развоја и иновација од 2006. године. Законом о иновационој делатности („Сл.гласник РС“ број 129/21) надлежност за вођење дотадашњег Регистра иновационе делатности односно Регистра субјеката националног иновационог система, предата је Фонду за иновациону делатност Устављање дигиталног Регистра субјеката националног иновационог система односно портала еИновације има за циљ да обезбеди јаснији увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку свим субјектима иновационог екосистема дефинисаних Законом.

Фонд за иновациону делатност је у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз пуну подршку кабинета председнице Владе Републике Србије изградио потребне услове за динамичан развој иновационог екосистема Србије, у форми интегрисаног инфoрмационог система - еИновације. Ова иницијатива се посебно фокусира на процес дигитализације и успостављања информационе платформе, унапређујући конкурентске предности и стварајући отворено и одрживо окружење за иновације.

Више информација о електронском подношењеу захтева за упис, услова за упис, као и других значајних информација о субјектима националног иновационог система доступно је на платформи еИновације.

Подношење захтева

Поступак регистрације у својству субјекта иновационе делатности покреће правно или физичко лице захтевом за упис у Регистар и издавање решења о регистрацији. Датум подношења Захтева је датум пријема у Министарству, од ког дана тече законски рок од 45 дана за издавање решења о регистровању.

ЗАХТЕВ ПРАВНОГ ЛИЦА се подноси Министарству на адресу:

Немањина 22-26
11000 Београд

Захтев се подноси у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији. У Захтеву се наводе подаци који се региструју у складу са Обрасцем 1 или Обрасцем 2.

ЗАХТЕВ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА се подноси Министарству на адресу:

Немањина 22-26
11 000 Београд

Захтев се подноси у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици. У Захтеву се наводе подаци који се региструју у складу са Обрасцем 1А. Поступање и решавање поводом захтева за регистрацију и брисање из Регистра одређено је Законом о општем управном поступку.

Услови за регистрацију

Услови за регистрацију правних и физичких лица утврђени су Правилником о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра.

Износ важећих административних такси наведен је у обрасцима:

Допуна захтева или документације

У случају непотпуне докуметнације, подносиоцу непотпуног Захтева налаже се да у примереном року допуни Захтев или приложену документацију, са претњом одбијања Захтева.

Од дана пријема у Министарству тражене допуне, почиње да тече рок од 15 дана у ком Министарство доноси закључак о одбијању Захтева подносиоца који не испуњава услове за регистрацију или издаје решење о регистрацији на основу кога субјект иновационе делатности стиче права и обавезе из регистрације.

Промена података

Промена података у Регистру врши се на основу писаног Захтева за промену података који регистровани субјект иновационе делатности подноси у року од петнаест дана од дана настанка промене, у складу са Обрасцем 4.

Брисање из регистра

Брисање из Регистра врши се сходном применом поступка уписа у Регистар у складу са Обрасцем 3, под условима прописаним Правилником, а поводом захтева регистрованог субјекта иновационе делатности или по службеној дужности.

Доношењем решења о брисању регистрације престају права и обавезе регистрованог субјекта иновационе делатности.

Годишњи извештај регистрованих инов. субјеката

Годишњи извештај усвојен од стране надлежног органа правног лица доставља се министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну.
Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани извештај доставља министарству најкасније до 15. фебруара текуће године за претходну годину.

Садржај, рок за достављање, као и поступање у случају недостављања годишњег извештаја дефинисано је у Правилнику.