Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Закони и акти

Делокруг министарства

Делокруг Министарства науке, технолошког развоја и иновација је утврђен следећим прописима:

 1. Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19);
 2. Законом о фонду за науку Републике Србије („Службени гласник РС“, број 95/2018);
 3. Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС“, 129/21);
 4. Законом о Српској академији наука и уметности („Службени гласник РС“, број 18/10);
 5. Законом о речнику Српске академије наука и уметности („Службени гласник РС“, број 110/05).
 6. Законом о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21);
 7. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („'Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21);
 8. Законом о заштити података о личности („'Службени гласник РС'', број 87/2018);
 9. Стратешким документима Владе који се односе на планирање и развој система науке, технолошког развоја и иновација;
 10. Стратешким документима Владе којима се дефинише процес имплементације паметне специјализације, као и употреба вештачке интелигенције у функцији економског раста, запошљавања и квалитетнијег живота у Републици Србији;
 11. Међународним споразумима, конвенцијама, протоколима и др. о научноj сарадњи;
 12. Одлуком Владе којом се образује Фонд за младе таленте Републике Србије.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство) у складу са Законом о науци и истраживањима предлаже Влади политику у области научноистраживачке делатности; прати и подстиче развој научноистраживачке делатности у Републици Србији; расподељује финансијска средства из буџета Републике Србије научноистраживачким организацијама за остваривање програма од општег интереса и контролише њихово наменско коришћење; доноси решење о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса, у складу са овим законом; доноси акт о стицању истраживачких и научних звања, којим се уређује поступак и начин вредновања, и квантитативно и квалитативно исказивање научноистраживачких резултата истраживача; образује Комисију за утврђивање предлога годишње листе категорисаних часописа; утврђује годишњу листу категорисаних часописа; води Регистар научноистраживачких организација и Регистар истраживача;  остварује међународну научну и технолошку сарадњу и стара се о повезивању и укључивању научноистраживачких организација у европски и међународни истраживачки простор.

Министарство према Закону науци и истраживањима, обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада стручних тела образованих у складу са тим законом и то: Национални савет за научни и технолошки развој, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација, Комисија за стицање научних звања и матични научни одбори образовани по областима и гранама наука (17 одбора), пред којима се одвијају поступци доношења одлука о поднетим захтевима за акредитацију научноистраживачких организација и избору истраживача у научна звања, као и другостепени поступци по жалбама изјављених на одлуке.  

Министарство према Закону науци и истраживањима, припрема акте о сагласности на статуте института чији је оснивач Република Србија, акте о именовању и разрешењу управних одбора института основаних као установе, акте о одређивању представника у органе института основаних као привредна друштва и акте о претходној сагласности за именовање односно разрешење директора тих инститиута

Министарство се, у складу са Законом о науци и истраживањима, стара о обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоја  научноистраживачке делатности у Републици. Општи интерес у научноистраживачкој делатности, у смислу овог закона, остварује се путем програма од општег интереса за Републику, које утврђује министар надлежан за науку, у складу са овим законом, који обухватају програме институционалног финансирања и друге програме од општег интереса у складу са овим законом и то: Програм институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института чији је оснивач Српска академија наука и уметности; Програм институционалног финансирања института од националног значаја за Републику Србију; Програм оснивања и финансирања нових института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и Српска академија наука и уметности, у складу са овим законом.

Други програми од општег интереса за Републику, за које се расписује јавни позив су: Програм суфинансирања изградње станова за потребе младих истраживача и научника у Републици Србији; Програм међународне научне сарадње од значаја за Републику Србију; Програм финансирања научноистраживачког рада центара изузетних вредности; Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад; Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад; Програм пројектног финансирања докторских академских студија; Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података; Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова; Програм суфинансирања програмских активности научно-образовних центара, специјализованих организација и удружења, која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом; Програм обезбеђивања, одржавања, амортизације и осигурања научноистраживачке опреме и простора за научноистраживачки рад; програми предвиђени Стратегијом, укључујући и програме који се односе на научноистраживачку инфраструктуру и отворену науку, као и други програми предвиђени овим законом; Програм финансирања научноистраживачког рада и плата истраживача ангажованих у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности; Програм стварања новог оквира за јачање националних капацитета Републике Србије у области инжењерских наука и напредних технологија у складу са овим законом.

Министарство се стара о реализацији програма које утврђују и доносе институције од националног значаја и то: Програм научноистраживачког рада Српске академије наука и уметности и Програм научноистраживачког рада Матице српске.

Министарство у складу са Законом о Фонду за науку Републике Србије обавља послове праћења рада тог Фонда, тако што даје даје сагласност на годишњи финансијски план Фонда, разматра периодичне извештаје о раду Фонда, као и годишњи извештај о пословању за претходну годину, даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Фонда, предлаже Влади чланове Надзорног одбора и Управног одбора Фонда, именује и разрешава чланове Научног савета Фонда, доноси акт којим се утврђују критеријуми и начин финансирања Научног савета Фонда и сталних и привремених стручних тела, комисија и других радних тела предвиђених тим законом, као и накнада за њихов рад и даје претходну сагласност за именовање и разрешење директора тог Фонда и врши надзор над радом Фонда и применом одредаба овог закона.

Министарство у складу са Законом o иновационој делатности обавља послове који се односе на утврђивање и реализацију иновационих политика, подстицање развоја иновационе делатности, трансфера знања и технологија у привреду, као и за развој и унапређење националног иновационог система у Републици Србији. У том циљу Министарство сарађује са другим органима државне управе с циљем подстицања развоја укупних иновационих капацитета у Републици Србији; предлаже Влади документе јавне политике у области иновационе делатности и програме подршке иновативним субјектима и субјектима иновационе инфраструктуре; прати реализацију постојећих активности у националном иновационом систему и предлаже програме у складу са развојним потенцијалом Републике Србије; доноси акт о начину реализације и финансирања циљаних програма подршке, акт о условима конкурисања, критеријумима за избор реализатора и условима под којима се циљани програми подршке реализују и финансирају, врши расподелу средстава буџета Републике Србије за њихово финансирање и контролише њихово наменско трошење, реализује јавне позиве за финансирање иновативних субјеката и субјеката иновационе инфраструктуре, у складу са законом; остварује међународну сарадњу и стара се о укључивању субјеката националног иновационог система у европски и међународни иновациони простор, у складу са законом; подноси Влади најмање једном годишње извештај о стању и резултатима иновационе делатности у Републици Србији; доставља податке Националном савету за науку и технолошки развој за израду годишњег извештаја о стању у науци и технолошком развоју; даје сагласност на годишњи програм рада Фонда за иновациону делатност и научно-технолошких паркова као корисника субвенција и координише усклађеност програма рада са предвиђеним документима јавних политика из надлежности Министарства.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација обавља послове утврђене Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17, 50/18, 54/18, 84/18, 84/19, 140/20, 104/21, 125/21 и 127/22), који се односе на прикупљање и евиденцију података потребних за пружање финансијске помоћи из ове одлуке и доставља их Фонду на разматрање и одлучивање и друге послове везане за  реализацију одлука Фонда. Основни циљ Фонда за младе таленте је подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих талената Републике Србије у различитим областима, а у смислу њиховог даљег теоријског и стручног усавршавања, као и професионалног напретка. Фонд додељује стипендије студентима другог и трећег степена студија који су уписани на високошколским установама у иностранству и студентима завршних година основних и мастер академских студија уписаних на високошколским установама чији је оснивач Република Србија. Студенти који добију стипендију имају уговорну обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку школовања и на тај начин примене стечено знање и допринесу развоју земље у различитим областима.

Преко Фонда се на годишњем нивоу стипендира и награђује близу 3.550 ученика средњих школа и студената, кроз три конкурса: за стипендирање најбољих студената у Републици Србији, за стипендирање најбољих студената у иностранству и за награђивање ученика средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству. Сваке године на конкурсе Фонда пријави се близу 5.000 студената и ученика средњих школа, а реализацијом свих конкурса стипендира се до 2.050 студената и награди преко 1.500 ученика средњих школа.