Accessibility Tools

Skip to main content

Informacija o Uredbi o izmeni i dopunama Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama u delu koji se odnosi na kriterijume za ocenu izvrsnosti

08. December 2023.

 

Izvrsnost

Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine - „Moć znanja” u okviru mere koja se odnosi na povećanje kvaliteta istraživanja, a na osnovu kvantitativnih parametara naučne izvrsnosti, predviđeno je nagrađivanje 10 % najboljih istraživača koji kontinuirano doprinose svojoj oblasti.

Uredbom o izmeni i dopunama Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama („Službeni glasnik RS“ broj 96/23 od 02.11.2023. godine) predviđeno je da se:

 • Dodatkom za izvrsnost obuhvati ukupno 10% istraživača zaposlenih isključivo na radnim mestima u naučnim zvanjima za svako naučno zvanje zasebno. Izvrsnost se izražava kao uvećanje kroz korektivni koeficijent.
 • Istraživač koji stekne više zvanje, a ostvario je dodatak za izvrsnost po prethodnom zvanju, zadržava pravo na korektivni koeficijent za izvrsnost u zvanju u kome ga je ostvario do narednog rangiranja (*).

Kriterijumi

 • Rangiranje istraživača vrši se u okviru četiri grupacije naučnih oblasti:
  1. prirodno-matematičke i medicinske nauke;
  2. tehničko tehnološke i biotehniče nauke;
  3. društvene nauke;
  4. humanističke nauke;
 • Rezultati se boduju prema Uputstvu za rangiranje istraživača u naučnim zvanjima za utvrđivanje korektivnog koeficijenta izvrsnosti (https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/3.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=436388&regactid=436388);
 • Formira se 24 bodovne liste istraživača za rangiranja (A i B lista za 4 grupacije naučnih oblasti u 3 naučna zvanja) i 3 V liste u humanističkim naukama (*). Lista A za humanističke nauke obuhvata rezultate kategorija M21a – M24, a za ostale grupacije naučnih oblasti, M21a – M23. Lista B, za prirodno-matematičke i medicinske nauke, kao i tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, formira se na osnovu citiranosti u periodu 2013–2022. godine, svih rezultata istraživača u celokupnom stvaralaštvu, koji su indeksirani u bazi Web of Science. U društvenim naukama, pored navedene citiranosti u obzir se uzima i broj citata dobijen na osnovu rezultata u časopisima kategorije M24. U humanističkim naukama ne boduje se citiranost već rezultati iz kategorija M11 + M12 + M41 + M42.
 • Matični odbori humanističkih nauka su konstatovali da je potrebno proširenje kriterijuma za ocenu izvrsnosti u ovim naukama. Ministarstvo je prihvatilo ovaj predlog, urađena je dopuna Uredbe kojom je kriterijum u listi B proširen sa kategorijama M13 i M14, i dodata nova lista V koja obuhvata rezultate iz kategorija M43 + M44 + M51(*).

Izvori podataka

Za određivanje izvrsnosti istraživača koriste se sledeći izvori podataka:

 • Za citiranost istraživača: Web of Science, za sve citate publikovanih rezultata indeksiranih u indeksnoj bazi Web of Science;
 • Za međunarodne časopise: Web of Science + (DOAJ/Scindeks + kategorije koje su utvrdili matični naučni odbori, eNauka-repozitorijum naučnih rezultata, samo za grupacije društvenih i humanističkih naučnih oblasti).
 • Za rezultate objavljene u naučnim časopisima čiji su izdavači iz Republike Srbije, primenjuje se godišnja Lista kategorisanih naučnih časopisa objavljena na internet stranici ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.
 • Za monografije: eNauka-repozitorijum naučnih rezultata.

Prijavljivanje istraživača za izvrsnost i rokovi

Napominjemo da se istraživači ne prijavljuju pojedinačno za određivanje izvrsnosti već se postupak odvija administrativnim putem kroz informacioni sistem eNauke-administrativni podaci iz Registra istraživača.

Rokovi u odnosu na utvrđivanje korektivnog koeficijenta i liste naučno izvrsnih istraživača su:

 • Rok za preuzimanje administrativnih podataka iz Registra istraživača je 1. decembar.
 • Rok za preuzimanje naučnih podataka iz repozitorijuma radova eNauke je 10. decembar (*).
 • Rok da se dostave naučne vrednosti (M vrednosti) je 13. decembar (*).

Preliminarna lista naučno izvrsnih istraživača prikazuje se sa dvostruko većim brojem rangiranih istraživača u odnosu na one koji dobijaju dodatak za izvrsnost (ukupno 20% rangiranih) i objavljuje se na internet stranici Ministarstva do 20. decembra, a konačna lista do 25. decembra (*).

Ne postoje zadati rokovi za unos svih podataka u informacioni sistem eNauka-repozitorijum naučnih rezultata.

Finansiranje naučnoistraživačkog rada nastavnika

Prema zatečenom faktičkom stanju finansiranja u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, počev od isplate naučnoistraživačkog rada za mesec januara 2024. godine, fakultetima na ime naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja (redovni profesor, vanredni profesor, docent, asistent sa doktoratom, asistent i saradnik u nastavi) zaposlenih u akreditovanim visokoškolskim ustanovama, sredstva prenosi na nivou zbirne isplate sredstava naučnoistraživačkog rada opredeljenih za decembar mesec 2023. godine. Raspodelu sredstava fakultet vrši na način i pod uslovima utvrđenim opštim aktom univerziteta, odnosno fakulteta.

Visokoškolske ustanove samostalno definišu kriterijume raspodele sredstava za naučnoistraživački rad nastavnika i u pogledu izvrsnosti mogu primeniti iste kriterijume koji se primenjuju za istraživače kao i da dodatno valoriziju naučni doprinos 10% izvrsnih kako predviđa Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja”.


* Usaglašene izmene sa predstavnicima humanističkih nauka.