Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Министарство науке, технолошког развоја и иновација упућује јавни позив за остваривање програма суфинансирања

07. Децембар 2023.

На основу чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 12. став 3. тачке 10) Закона, а у складу са чланом 10. став 7. тачка 1) и став 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 116/22),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВНИХ ЦЕНТАРА, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА, КОЈА СЕ БАВЕ ДОДАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И УСАВРШАВАЊЕМ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА БАВЉЕЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ РАДОМ У 2024. ГОДИНИ

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2024. години  расписује јавни позив за остваривање учешћа у средствима Министарства науке, технолошког развоја и иновација намењеним за финансирање Програмa суфинансирања програмских активности научно-образовних центара, специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом.

Рок за подношење пријава је до краја 2024. године, закључно са 31.12.2024. године.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавамa и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива, налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs. Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева са документацијом из које произилази испуњеност услова наведених у Критеријумима. Једна организација може се пријавити на конкурс у односној години само једанпут.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За суфинансирање додатног образовања за научноистраживачки рад”.

Погледајте још вести