Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству науке, технолошког развоја и иновација

Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни односи, руковођење, овлашћења руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње са другим органима и организацијама, број државних секретара и државних службеника који раде на положају, број радних места по звању и врсти, називи радних места, описи послова радних места и звања, односно врсте у које су радна места разврстана, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Министарству науке, технолошког развоја и иновација.