Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству науке, технолошког развоја и иновација: Радно место за стручне послове у области јавних набавки, у звању саветник, у Секретаријату Министарства, Одсек за кадровске и опште послове и подршку управљању

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021), Министарство науке, технолошког развоја и иновација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за стручне послове у области јавних набавки, у звању саветник, у Секретаријату Мнистарства, Одсек за кадровске и опште послове и подршку управљању - 1 извршилац.

Опис послова: Израђује Предлог плана јавних набавки Министарства, планира и спроводи поступке јавних набавки за потребе Министарства; припрема модел конкурсне документације и уговора у поступку јавних набавки у Министарству; даје упутства и пружа стручну помоћ понуђачима у поступцима јавних набавки; учествује као члан у раду комисија за јавне набавке радова, услуга и добара и координира са унутрашњим јединицама у вези са реализацијом јавних набавки, обрађује захтеве за заштиту права понуђача; стара се о роковима за достављање понуда и доношење одлука, обезбеђује јавност и видљивост тока спровођења поступака јавних набавки; обавља пословну комуникацију у поступку припремања понуда и приликом закључења уговора; обавља и друге послове по налогу Секретара Министарства.

Услови: Високо образовање из поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

У наставку преузмите цео текст Javnог konkursа za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija: