Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству науке, технолошког развоја и иновација

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1461/2023 од 28. фебруара 2023. године, Министарство науке, технолошког развоја и иновација оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за правне и стручне послове у вези са стицањем научних звања истраживача - секретар Комисије за стицање научних звања, у звању саветник, у Сектору за науку, Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема извештаје и анализе у вези са акредитацијом научноистраживачких организација као и друге елементе који су основ за припрему стратешких докумената развоја науке; припрема материјале за седнице Комисије за стицање научних звања; припрема одлуке о стицању научних звања истраживача и реизбор истраживача, као и одлуке о одбијању захтева за стицање научних звања; припрема мишљења истраживачима и научноистраживачким организацијама у вези са поступком стицања научних звања и реизбором истраживача и води и ажурира евиденцију аката о стицању научних звања истраживача; припрема правилник о стицању научних звања и учествује у поступку везаним за контролу усклађености аката НИО са законом којим се уређује научноистраживачка делатност у делу који се односи на услове и поступак стицања научних и истраживачких звања; припрема мишљења у вези са саставом, образовањем и начином избора чланова научних већа у институтима; припрема акта о финансирању накнаде за рад чланова Комисије за стицање научних звања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

  1. Радно место за послове управљања током документације, у звању референт, у Сектору за науку, Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља административне послове за потребе Групе и обезбеђује административно-техничку и информатичку подршку за потребе Националног савета за научни и технолошки развој; врши пријем, дистрибуцију, обраду и архивира документа, захтеве и предмете из области науке као и тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; води интерну евиденцију, чува и архивира предмете и захтеве из делокруга Групе; припрема одговоре на примљене захтеве и информације, прати ток примљених предмета и докумената из делокруга Групе; сарађује са осталим секторима из области науке, технолошког развоја и иновација у вези предмета у раду; стара се и води евиденцију о предметима који се упућују председнику Националног савета, Комисије за стицање научних звања и Одбора за акредитацију; прима и архивира поверљиву пошту, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање две године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

  1. Радно место за аналитичке послове, у звању саветник, у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за подршку у раду Фонда за младе таленте - 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља и анализира податке о критеријумима за пружање подршке и о условима добијања стипендија у земљи и иностранству; анализира и обрађује прикупљене податке о процедурама и врши упоредну анализу различитих процедура установљених за селекцију кандидата; врши редовну комуникацију са високошколским установама у земљи и иностранству; припрема информације о корисницима стипендије Фонда; припрема анализу конкурсних резултата и података из базе корисника стипендије; учествује у разматрању пријава и конкурсне документације, врши унос података у базу кандидата по конкурсима и у базу корисника стипендија; припрема извештаје о раду Фонда; учествује у припреми и реализацији протоколарних активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

  1. Радно место за финансијско-материјалне послове, у звању референт, у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за подршку у раду Фонда за младе таленте - 1 извршилац.

Опис послова: Израђује анализе о финансијском функционисању Фонда; припрема документацију неопходну за реализацију исплата корисницима Фонда, Стручне комисије и Групе и прати благовременост у реализацији свих исплата; врши уносе података у базу финансијског програма и података у РИР (трезорски систем); врши обрачун награда и стипендија и израђује налоге за преузимање обавеза плаћања; припрема недељне, месечне и годишње финансијске извештаје по налогу руководиоца Групе; учествује у разврставању и архивирању документације, и учествује у припреми и реализацији протоколарних активности; води податке о повраћајима финансијских средстава кандидата који нису испунили уговорне обавезе; врши комуникацију са стипендистима и добитницима награда у вези са обавезом повраћаја средстава, исплате награда и стипендија, неисправних бројева рачуна у циљу исправљања неправилности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

  1. Радно место за административне послове и аналитику, у звању референт, у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за подршку у раду Фонда за младе таленте - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља све административне послове у вези са радом Фонда; врши пријем документације и унос података у базу података; учествује у припреми извештаја, информација и анализа о стипендистима Фонда, раду и активностима Фонда; учествује у припреми материјала за седница Стручне комисије и Фонда и присуствује седницама; припрема информације о броју стипендиста и додељеним средствима Фонда; прикупља податке о институцијама, фондовима, фондацијама које се баве стипендирањем младих, и податке о критеријумима за пружање подршке и о условима добијања стипендија; евидентира податке о броју стипендија које се додељују и износу стипендија; учествује у разврставању и архивирању документације, и у кореспонденцији и комуникацији са јединицама локалне самоуправе и стипендистима Фонд;. обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача), провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административно - технички послови (канцеларијско пословање) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада финансијско-материјални послови (поступак извршења буџета) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Правилник о систему извршења буџета Републике Србије) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административно-технички послови (методе и технике прикупљања података ради даље обраде) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије) провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација (www.nitra.gov.rs).

Провера понашајних компетенција

Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираним на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства науке, технолошког развоја и иновација или у штампаној верзији на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

V Рок за подношење пријава

Rок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс

Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу

Горан Драгић, телефон: 011/264-2090 и Маја Стојановић, телефон: 011/264-2090.

VIII Општи услови за запослење

Држављанство Републике Србиједа је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом

Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) /кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција

Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

XII Трајање радног односа

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 27.04.2023. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене:

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар науке, технолошког развоја и иновација.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација www.nitra.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРЕУЗМИТE:

Списак кандидата који су испунили мерила за избор