Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Evropske integracije

U procesu evropskih integracija Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija vodi Pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje.

Pravne tekovine Evropske unije (acquis) u okviru Poglavlja 25 u najvećem delu se sastoje od načela politike i instrumenata koji su sadržani u saopštenjima, preporukama i zaključcima Saveta i nije ih potrebno direktno prenositi u domaće zakonodavstvo.

Politike koje su obuhvaćene ovim poglavljem su u nadležnosti samih država članica tako da Evropska komisija nema direktan uticaj na njihovo kreiranje i sprovođenje, već kroz konsultacije, preporuke i inicijative doprinosi unapređenju stanja u ovim oblastima.

Republika Srbija je prihvatila pravne tekovine Evropske unije u Poglavlju 25 na Međuvladinoj konferenciji, koja je održana 13. decembra 2016. godine u Briselu, čime je Poglavlje 25 otvoreno i privremeno zatvoreno.