Категоризација научних часописа

Категоризација научних часописа обавља се по процедури прописаној Правилником  о категоризацији и рангирању научних часописа.

Предуслов за категоризацију научног часописа је да часопис буде достављен у Дигитални репзиторијум Народне библиотеке Србије http://repozitorijum.nb.rs/.       

Праћење часописа који се не налази на годишњој листи категоризованих часописа за потребе поступка оцењивања траје две календарске године.

Издавачи новопокренутих часописа су у обавези да се у првој години излажења (оквирно мај-јун текуће године) обрате надлежном матичном научном одбору са захтевом за сврставање у конкретну научну област, у складу са Прилогом 2. Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, а у циљу категорисања и рангирања часописа.

Препручује се издавачима да ускладе поступак уређивања часописа са новодонетим Условима за уређивање часописа, који се налазе у Прилогу 1. Правилника (посебно обратити пажњу на одељак  I. став 15, Издавач часописа). 

Поступак категоризације подразумева следеће кораке:

  1. Израда библиометријске анализе према волумену из претходне године;
  2. Предлози Матичних научних одбора на основу извештаја о библиометријској анализи;
  3. Предлог Комисије за утврђивање годишње листе категоризованих научних часописа;
  4. Коначна годишња листа која се објављује крајем календарске године.

Облик издања часописа (штампани, електронски доступан или паралелно оба облика издања) не утиче на одлуку о научном статусу часописа.

Приликом достављања свезака у Репозиторијум Народне библиотеке Србије полаже се по један примерак штампаног издања, као и електронска копија свеске, искључиво у PDF-у. Копије морају у свему бити идентичне верзији за штампу (camera ready). Достављање свеске се обавља непосредно након публиковања штампане верзије, јер се датум приспећа у Репозиторијум узима као показатељ редовности публиковања.

Библиометријски извештај домаћих научних часописа коју је израдио Математички институт САНУ могу погледати корисници академске мреже на адреси: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

 

За сва питања у вези са поступком категоризације обратите се представнику Министарства:

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

За сва питања у вези са библиометријском анализом научних часописа обратите се путем имјела: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs

Категоризација научних часописа 2022. годину

Категоризација научних часописа за 2022. годину

Категоризација научних часописа за 2021. годину

Категоризација научних часописа за 2020. годину

Категоризација научних часописа за 2020. годину

Категоризација научних часописа за 2019. годину

Категоризација научних часописа за 2019. годину

Категоризација научних часописа за 2018. годину

Категоризација научних часописа за 2018. годину

Категоризација научних часописа за 2017. годину

Категоризација научних часописа за 2017. годину

Категоризација научних часописа за 2016. годину

Категоризација научних часописа за 2016. годину

Категоризација научних часописа за 2015. годину

Категоризација научних часописа за 2015. годину

Категоризација научних часописа 2010-2014.

Категоризација научних часописа за 2014. годину

Категоризација научних часописа за 2012. годину

Категоризација научних часописа за 2012. годину

Категоризација научних часописа за 2011. годину

Категоризација научних часописа за 2011. годину

Категоризација научних часописа за 2009. годину

Категоризација научних часописа за 2009. годину

Категоризација научних часописа за 2008. годину

Категоризација научних часописа за 2008. годину

Категоризација научних часописа за 2006. годину

Категоризација научних часописа за 2006. годину

Правилник о категоризацији и рангирању

Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа